Bild-Avtal-scaled.jpg

ATMIST hjälper er med administrativa system och metoder kring företagshälsovård.

Våra anslutna jurister ger rådgivning inom hälsorelaterad HR och juridik. Vi hjälper er att upprätta avtal och anpassade planer för företagshälsovård, vaccinationer och sjukvårdsberedskap. Vi erbjuder även utbildning i användning av telemedicinskt stöd samt vårdrutiner och sjukvårdssystem.

Alla organisationer har olika behov för att säkerställa en robust och fungerande hälso- och personalvård. ATMIST hjälper er med:

  • Att upprätta riktlinjer och policys.
  • Handlingsplan för att identifiera och förebygga risker.
  • Process för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
  • Årlig uppföljning av företagshälsovård och stödinsatser vid missbruk.
  • Manualer för skyddsronder och regelbundna arbetsmiljömöten.
  • Anmälningar av olycksfall, mobbning och tillbud.
  • Planläggning av arbetsmiljöansvar mellan olika aktörer på arbetsplatsen.
  • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön och införande av drogtester.
  • Operativt stöd i rehabiliteringsprocesser.